loading...

سایت درسی

درس اول:ص۱۳   1 ابتدا این خطبه ي حضرت علی(ع)را که در نهج البلاغه آمده است،بخوانید  و پس ویژگیهاي خلقت خداوند را ازآن استخراج کنید. خداوندي است که موجودات را آفرید،بدون اینکه از هیچ نمونه ي آماده و پیش ساخته اي ایده بگیرد و از کار خالق دیگري که پیش از وي جهانی را آفریده باشد،تقلید کند.ثارصنع و نشانه هاي حکمتش در نوآوري هاي بی سابقه و خلقت بی نظیرش هویداست. بنابراین،هر یک از موجوداتی که خدا آفریده،برهان آفریدگاري و دلیل خداوندي اوست، حتی اگر آن موجود، جامد و بی زبان باشد.چرا که آن هم با…

   

درس اول:ص۱۳

 

1 ابتدا این خطبه ي حضرت علی(ع)را که در نهج البلاغه آمده است،بخوانید

 و پس ویژگیهاي خلقت خداوند را ازآن استخراج کنید. خداوندي است که

موجودات را آفرید،بدون اینکه از هیچ نمونه ي آماده و پیش ساخته اي ایده

بگیرد و از کار خالق دیگري که پیش از وي جهانی را آفریده باشد،تقلید کند.

ثارصنع و نشانه هاي حکمتش در نوآوري هاي بی سابقه و خلقت بی نظیرش هویداست. بنابراین،هر یک از موجوداتی که خدا

آفریده،برهان آفریدگاري و دلیل خداوندي اوست، حتی اگر آن موجود، جامد و بی زبان باشد.چرا که آن هم با زبان بی زبانی خالق

خود را معرفی می کند و تدبیر خدا را باز می گوید،بدون اینکه به سخن گفتن نیازي داشته باشد.دلالتش بر وجود خدا همواره

استوار است ودرهرلحظه آفریننده ي خود رانشان می دهد.

...خداي متعال همه ي مخلوقات را بر اساس مقیاس،نظم مشخص، انداره هاي مخصوص و متناسب با هر یک از آن مخلوقات

آفرید و درآفرینش آن طوري اندازه ها را برقرارکرد که محکم و استوار بمانند و از هم فرو نپاشد. هرچیزي رامطابق برنامه اي

دقیق به بهترین شکل طراحی کرد و آن گاه بدان نظم و ظرافت بخشید و آن را در مسیر انجام وظیفه و دست یابی به هدف

خاص وي هدایت کرد.

همه ي این کارها بدان جهت بود که هیچ یک از مخلوقات از محدوده و چهارچوب تعیین شده ازجانب خداوند تجاوز نکند و براي

رسیدن به مقصد مورد نظر و کمال نهایی کوتاهی ننماید و اگرخداوند به او دستوري داد ،انجام دادنش بروي دشوار نباشد و

سرکشی نکند. بخشی ازخطبه ي 90 نهج البلاغه

الف)بدیع بودن و بی سابقه بودن حلقت

ب)استفاده نکردن از طرح و نقشه ي قبلی

ج)آیت و نشانه بودن همه ي موجودات برحکمت و تدبیر الهی

ج)وجود نظم مشخص،تقدیر و اندازه ي معین و متناسب با هدف درهر موجود

د)وجود هماهنگی میان نظم و ساختار هر موجود با نوع کار و فعالیتی که برعهده دارد و هدفی که تعقیب می کند.

ه)تجاوز نکردن موجودات ازتقدیر الهی و نظم تعیین شده

و)حرکت موجودات در چهارچوب هدف

 

درس دوم:باکاروان هستی،ص ۲۸

2 کسی که می داند جهان از اوست و رو به سوي او دارد،این عقیده چه تاثیري در زندگی او خواهد داشت؟

درچنین حالتی ایمان شخص به خدا تقویت می شود و زندگی براي او معنا و مفهوم تازه اي پیدا می کند.چنین کسی می کوشد

که خود را با حرکت جهانی نظام خلقت به سوي کمال بهترهماهنگ سازد و زندگی خود را جهت دهد و هرچه بیشتردرعبادت و

اطاعت خداوند بکوشد.

درس سوم:سرمایه هاي رشد :ص ۴۰

1 ارزش هاي وجودي انسان که او را بر سایر موجودات برتري می دهد کدام اند؟

کرامت و برتري او برسایر موجودات_عقل _قدرت انتخاب و اختیار_سرشت خداآشنا(فطرت الهی)_شناخت نیکی ها و بدیها

(وجدان اخلاقی)_امداد و هدایت هاي خاص الهی

2 درآیات 54 و 55 سوره ي قمر تامل کنید و ببنید چه جایگاهی براي انسان هاي پاك و پرهیزگار پیش بینی شده

است؟

إِنَّ الْمتَّقینَ فی جنَّات و نَهرٍ ( 54 ) فی مقْعد صدقٍ عنْد ملیک مقْتَدرٍ ( 55 قمر)

.« پرهیزگاران در باغها و نهرهاى بهشتى جاى دارند.* در جایگاه صدق نزد خداوند مالک مقتدر »

اهل تقوي درباغ ها و کنار نهرها منزل می گزینند، در منزلگاه صدق و حقیقت نزد خداوند داراي عزت و سلطنت

جاودانی،متنعمند.(به قرب الهی دست می یابند.)

3 آیا وجود شیطان مانع اختیار و اراده ي ما درتصمیم گیري ها می شود؟

خیر.شیطان فقط انسان را وسوسه و دعوت می کند اما نمی تواند انسان را مجبور به عملی نماید پس عامل اصلی گناه خود انسان

است.

درس چهارم:خودحقیقیص ۵۹

 

1 چرابرخی از افراد با این که بیان می کنند آخرت را قبول دارند و از لحاظ فکري آن را پذیرفته اند،تلاش چندانی

براي آن جهان نمی کنند و در زندگی وکارهاي خود به گونه اي عمل می کنندکه گویی آخرتی در پیش نیست؟

برخی از افراد گرچه منکر آخرت نیستند ولی از آن غافل اند یعنی رفتار و کردارشان کم تر از ایمان قلبی و باور جدي به این

اندیشه است.بسیاري از آنان چنان به زندگی دنیوي خود سرگرم اندکه از حیات اخروي غافل مانده اند.اینان درحقیقت داراي

ایمان قوي نیستند و صرفا به زبان یا حداکثر در اندیشه معاد را قبول دارند و این اعتقاد به قلب آنان رسوخ نکرده است.

2 آیاتوجه به آخرت لزوما بی توجهی به دنیا و عقب ماندگی را در پی دارد؟

خیر.اعتقادبه آخرت نه تنها سبب عقب ماندگی نیست،بلکه سبب تصحیح زندگی و پیش گرفتن اخلاق الهی در زندگی می شود.و

باعث می شودکه انسان براي دست یابی به زندگی بهتر در آخرت ، هرچه بیشتر در دنیا تلاش نماید.

3 بامطالعه و دقت درآیات 32 تا 37 سوره ي مومنون،توضیح دهید این آیات بیان گرکدام تفکر درباره ي مرگ

است؟

و قالَ الْملَأُ منْ قَومه الَّذینَ کَفَرُوا و کَذَّبوا بِلقاء الْآخرَه وأَتْرَفْناهم فی الْحیاه الدنْیا ما هذا إِلاَّ بشَرٌ مثْلُکُم یأْکُلُ مما تَأْکُلُونَ منْه و یشْرَب مما تَشْرَبونَ

(33)

ولى اشرافیان خود خواه قوم او که کافر شده بودند و لقاى آخرت را تکذیب کرده بودند و ناز و نعمت در زندگى دنیا بانها داده بودیم گفتند: این بشرى

است مثل شما! از آنچه شما مىخورید مىخورد و از آنچه مىنوشید مىنوشد!

( و لَئنْ أَطَعتُم بشَراً مثْلَکُم إِنَّکُم إِذاً لَخاسرُونَ ( 34

و اگر از بشرى همانند خودتان اطاعت کنید مسلما زیانکارید.

( أَ یعدکُم أَنَّکُم إِذا متُّم و کُنْتُم تُراباً و عظاماً أَنَّکُم مخْرَجونَ ( 35

آیا او به شما وعده مىدهد هنگامى که مردید و خاك و استخوان شدید بار دیگر (از قبرها) خارج مىشوید؟

( هیهات هیهات لما تُوعدونَ ( 36

هیهات، هیهات از این وعدههایى که به شما داده مىشود!.

( إِنْ هی إِلاَّ حیاتُنَا الدنْیا نَموت و نَحیا و ما نَحنُ بِمبعوثینَ ( 37

غیر از این زندگى دنیا چیزى در کار نیست، پیوسته گروهى از ما مىمیرند و نسل دیگرى جاى آنها را مىگیرد و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد.

جواب : این آیات بیان گر دیدگاه غیرالهی(اول) نسبت به مرگ است.

 

درس ششم:ص۵۷

 

1 بین حکمت خداوند و ضرورت معاد چه ارتباطی هست؟

لازمه ي حکمت خدا این است که هیچ کاري ازکارهاي خدا بیهوده و عبث نباشد پس لازمه ي حکمت خدا این است که زندگی

انسان نیز هدف داشته باشد و براي آن پایانی نباشد و آن چه در این جهان به دست می آورد با مرگ او از بین نرود.

2 میان عادل بودن خداوند و ضرورت معاد چه ارتباطی وجود دارد؟

نظام حاکم بردنیا به علت عدم گنجایش و ظرفیت اجازه نمی دهدکه هرکس به طورکامل به نتیجه ي اعمال نیک دست یا بد

خود برسد در این صورت اگرمعاد نبود امکان اجراي عدالت میان مردمان وجود نداشت.پس عدل خدا ایجاب می کندکه در پی

این جهان عالمی دیگر وجود داشته باشدتا عدل و داد درباره ي همگان اجراشود.

3 تعدادي ازکارهاي نیک وتعدادي ازگناهان را که در این دنیا پاداش و مجازات نباشد ،ذکرکنید.

نیکیها: مانند شهادت در راخداوند- تلاشهاي رهبران بزرگ و اندیشمندانی که با تلاشها و فعالیتهاي خود در زمینه هاي مختلف

به بشرخدمت کرده و آثار آنها تا سالیان سال باقی است.

بدیها:کسانی که باجنگها یا براي حفظ مرام و مشرب باطل خود یا براي حفظ حکومت ظالمانه خویش خونهاي بسیاري از

انسانهاي بی گناه ریخته اند._کسانی که باعث گمراهی افراد بشرشده وآثار باطل آنها باقی موجب گمراهی است.

درس هفتم:منزلگاه بعدص ۷۵

درقرآن کریم براي اشاره به کدام بعد از وجود انسان استفاده شده است و نشان دهنده چیست؟ « توفی » 1 ازکلمه

بعدروحانی_نشان دهنده این است که فرشتگان حقیقت وجود انسان که همان روح است به طورتمام وکمال دریافت می کنند و

روح به فعالیت آگاهانه خود به طورآگاهانه ادامه می دهد.

2 بنابر سخن امام صادق(ع) کدام چیزهاست که پس از مرگ نیز با انسان همراه است؟

اعمال انسان و اعمال ماتاخري که از آن بهره مند می شود شامل: 1 فرزند صالحی که براي او طلب آمرزش نماید. 2 کتاب قرآنی

که ازآن قرائت شود. 3 چاه آبی که براي مردم حفرکرده است. 4 درختی که کاشته است. 5 آبی که براي خیرات جاري کرده.

6 روش پسندیده اي که بنا نهاده و دیگران ادامه دهند.

درس هشت:واقعه ي بزرگص ۸۳

1 آیات 51 و 52 سوره ي یس رامطالعه کنید و بگوییدکه نفخ صورذکرشده در این آیات مربوط به مرحله ي اول

است یا دوم ؟ همچنین،کافران پس ازخروج از قبرها چه می گویند؟

( و نُفخَ فی الصورِ فَإِذا هم منَ الْأَجداث إِلى ربهِم ینْسلُونَ * قالُوا یا ویلَنا منْ بعثَنا منْ مرْقَدنا هذا ما وعدالرَّحمنُ و صدقَ الْمرْسلُونَ (یس، 51 و 52

و در صور دمیده شده پس آن ایشان از قبرها به سوي پروردگارشان می شتابند گفتند واي بر ما چه کسی ما را از خوابگاهمان »

.« برانگیخت این است آن چه خداي بخشنده به ما وعده داده بود و پیامبران راست گفتند

جواب - نفخ صورذکرشده دراین آیات مربوط به مرحله ي دوم است.

-کافران می گویند و اي برما چه کسی ما را از خوابگاه مرگ برانگیخت این همان وعده ي خداي مهربان است و رسولان همه

راست گفتند.

2 چه شرایطی در قضاوت در قیامت حاکم است که سبب می شود هیچ ظلمی اتفاق نیفتد؟

-گناهکارنمی تواند چیزي را ازخداوند مخفی کند.

-خداوند عادل است به کسی ظلم نمی کند زیرا ظلم از صفات سلبیه و نقص محسوب می شود و خداوند از هرگونه نقصی

مبراست.

3 با این که خداوند حاکم دادگاه است،چه نیازي به شهادت شاهدان وجود دارد؟

براي اینکه حجت برهمه تمام شود و جاي هیچ اعتراضی باقی نماند.همچنین شهادت شاهدان براي اثبات چیزي براي قاضی

دادگاه نیست بلکه براي خود شخص گناهکار است تا حقیقت وضع خود را دریابند.

درس نهم:فرجام کارص ۹۸

1 آیادرمجازات آخرت که مجازات از نوع سوم است،ظلم امکان پذیر و قابل تصور است؟چرا؟

 

خیر:زیراهرکاري که انسان در این جهان انجام می دهد درآخرت چهره باطنی زشت یا زیباي خود را نشان می دهد و آن چه را

انجام داده دریافت خواهدکرد.و همین اعمال ماست که عذاب یا پاداش را تشکیل می دهد.

2 چه تفاوت هایی میان ویژگی هاي آخرت با دنیا و برزخ وجود دارد؟آن تفاوت ها را درجدولی مانند جدول زیر

تنظیم کنید.

1 دنیاي ما جهان پست و عالم آخرت جهان برتراست.

2  در این جهان حیات و مرگ درهم آمیخته و یکی درکناردیگري است اما آن جهان یک پارچه حیات است.

3 دراین جهان آن چه ما انجام می دهیم ازدید دیگران نهان است اما آخرت اسرار نهانی آشکار می گردد.

4 دنیاي ما دنیاي فرسودگی و تباهی و فناست و آخرت جهان بقا و ثبات است.

5 درجهان آخرت قدرت درك و احساس درانسان بسیار شدیدتر است.

7 دنیاسراي اختیار و عمل است اما درجهان آخرت موسم اختیار به سر رسیده و امکان بازگشت وجود ندارد.

... و3

« الدنیا مزرعه الاخره »:  رسول خدا(ص)فرمودند

یک کشاورز ماهر براي این که زراعت پرمحصولی داشته باشد،پنج شرط را رعایت می کند :

1 زمین مناسب انتخاب می کند.

2بذر سالم تهیه می کند .

3 زمین را به موقع آبیاري می کند و ازکودهاي مناسب استفاده می کند.

4 زمین را از خس خاشاك و علف هاي هرزپاك می کند.

5 مواظب است که آفات و حیوانات به کشت اوضرر نرسانند.

بهترین و مناسب ترین زمین براي کشت محصول آخرت است،چهار شرط دیگرکدام اند؟ « دل » 4 اگر

1ایمان.

2 عمل صالح.

3 توبه.

4 مراقبت و محاسبه ي نفس.

درس دهم:اعتمادبراو :ص ۱۰۹

1 باتوجه به آیات و روایات و توضیحات درس آثار و فواید توکل را ذکرکنید؟

1 مسئولیت پذیري ، بنابراین توکل نه تنهاجانشین تنبلی نیست بلکه مستلزم تلاش است. 2 باعث بوجود آمدن امید می شود.

3 موجب می شودکه انسان از ابراز و اسباب موجود استفاده نماید. 4 موجب بوجود آمدن شجاعت روحی بالا می شود. 5

درصورت شکست ظاهري شکست روحی نمی خورد و سبب مایوس شدن او نمی گردد.

وجود دارد؟ « توکل » و « عزم » 2 چه رابطه اي میان

توکل برخدا از مهم ترین عوامل تقویت کننده ي عزم است.و هرچه توکل بیشتر باشد عزم انسان محکم ترمی گردد.

3 آیاتوکل،سبب تنبلی توکل کننده می شود؟چرا؟(ازآیه ي 159 آل عمران کمک بگیرید.)

فَبِما رحمه منَ اللَّهلنْت لَهم و لَو کُنْت فَظا غَلیظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا منْ حولک فَاعف عنْهم و استَغْفرْ لَهم و شاوِرهم فی الْأَمرِ فَإِذا عزَمت فَتَوکَّلْ علَى اللَّه إِنَّ

( اللَّه یحب الْمتَوکِّلینَ ( آل عمران 159

سبب تحرك،زیرا توصیه شده است که انسان پس از فراهم کردن مقدمات کار و برنامه ریزي و مشورت تصمیم بگیرد پس از آن

به خدا توکل نمایدکار را انجام دهد و نتیجه را به خداوند واگذارد.

4 شرایط توکل حقیقی کدام اند؟

شرایط توکل حقیقی آن است که انسان وظیفه ي خود را به خوبی انجام می دهد،فکر و اندیشه ي خود را به کارگیرد،با دیگران

مشورت کند،بهترین راه ممکن را انتخاب کند و باعزم و اراده ي محکم براي رسیدن به مقصود تلاش کند.

درس یازدهم:دوستی باحق:ص۱۲۳

3 چگونه میتوان دریافت که دردوستی با خدا و دشمنی با بدي ها صادق هستیم؟

دوستی با خداوندآثار و تجلیاتی داردکه مهمترین آن پیروي از دستورات الهی است اگر این آثار و تجلیات موجود باشد،شخص می

تواند دریابدکه دردوستی با خداصادق است.

درس دوازدهم:فضیلت آراستگی:ص ۱۳۲

1 چه تفاوتی میان آراستگی وخود نمایی ظاهري است؟

انسان عفیف آراسته است،به گونه اي که جسم او وسیله ي جلب توجه دیگرن قرارنمی گیرد اما هر قدر رشته هاي عفاف در روح

انسان ضعیف شود نوع آراستگی به خصوص آراستگی درپوشش تغییرمی کند و هدف از آن خود نمایی و جلب توجه دیگران می

شود.

یکی دیگر از مهم ترین تفاوت ها ، بیماري نفس درخود نمایی و سلامتی نفس درآراستگی است.

3 چگونه با خودنمایی عزت نفس آدمی لکه دارمی شود؟

عزت نفس درمقابل حقارت و ذلت قرارمی گیرد،خودنمایی باعث حقارت و ذلت است که به تحقیر فرد در جامعه منجرمی شود

چون وسیله ي جلب توجه نگاه هاي آلوده قرارمی گیرد.

درس سیزدهم:زیبایی عفاف :ص ۱۴۳

2 کدام یک ازمردان زیرنسبت به زنان نامحرمندوکدام محرم می باشند؟

نامحرم= پسرخاله -شوهرخواهر-پسرعمه-برادرشوهر-پسرعمو-پسردایی

محرم= پدربزرگ مادر_نوه ي خواهر_برادرمادر_پسردختر

درس چهاردهم:نظارت همگانی :ص ۱۵۹

1 باتفکردرآیات درس ثمرات امر به معروف و نهی از منکر را به دست آورید؟

1 برخورداري از رحمت الهی 2 بهترین امتحان شدن 3 رستگاري

2 کدام خیرها و خوبی هاست که نیاز دعوت به آن ها را بیش تر احساس می کنید؟بهترین راه دعوت دیگران به

کارهاي خوب چیست؟راه حل عملی شماکدام است؟

نمونه:خواندن نماز- احترام به پدر و مادر- رعایت بهداشت عمومی و...

_ بهترین راه دعوت دیگران به کارهاي خوب اقدام عملی است.

3 یکی ازمصادیق کارهاي خوب(معروف)در مدرسه، محله و شهر شما را که ترك شده،نام ببرید و راه هاي

پیشنهادي براي انجام دادن آن رابیان کنید؟

نمونه:احترام به بزرگترها_کمک به ایتام_دستگیري از نیازمندان و...

4 یکی ازمصادیق منکر را که در مدرسه،محله یا شهرتان بیش ترمشاهده کرده اید،نام ببرید و راه هاي عملی براي

ترك آن را پیشنهاد دهید؟

نمونه:بدحجابی_نگاه به نامحرم_رشوه خواري و...

5 در رفتار میان کشورها و ملت ها، به خصوص قدرت هاي بزرگ با سایرکشورها چه منکرهایی مشاهده می کنید؟

نمونه:استعمار و بهره کشی از ملت هاي فقیر_زورگویی_تهاجم فرهنگی_سوء استفاده از مجامع بین المللی و تصویب قطعنامه

هاي ظالمانه_غارت ثروتهاي آنان و...

6 آیامی توان مبارزات ملت فلسطین را مصداقی از امر به معروف به حساب آورد؟

بله.مبارزات ملت فلسطین از مصادیق آشکار امر به معروف است.

درس پانزدهم:کاردرنظام اقتصادي:ص ۱۷۳

 با این که پرداخت انفاق،بخشی از مال انسان کم می شود،چرا خداوند همین کار را موجب افزایش ثروت می داند؟

زیرا انفاق موجب خیر و برکت در مال انسان در دنیا و افزایش سرمایه و توشه انسان درآخرت می شود. درضمن با این

کارخشنودي خدا فراهم می شود و پاداش مضاعف در پی دارد.

2 آیات 18 سوره ي حدید، 12 مائده، 17 تغابن را مطالعه کنید و به سؤالات پاسخ دهید:

إِنَّ الْمصدقینَ و الْمصدقات و أَقْرَضُوا اللَّه قَرْضاً حسناً یضاعف لَهم و لَهم أَجرا کَرِیم ( 18 حدید)

.« مردان و زنان انفاق کننده و آنها که (از این طریق) به خدا قرض الحسنه دهند براى آنها مضاعف مىشود و پاداش پر ارزشى دارند »

...و أَقْرَضْتُم اللَّه قَرْضاً حسناً لَأُکَفِّرَنَّ عنْکُم سیئاتکُم و لَأُدخلَنَّکُم جنَّات تَجرِي منْ تَها الْأَنْهار ( 12 مائده )

و بخدا قرض الحسنه بدهید (در راه او به نیازمندان کمک کنید) گناهان شما را مىپوشانم (مىبخشم) و شما را در باغهاى بهشت که نهرها از زیر »

«. درختان آن جارى است وارد مىکنم

( إِنْ تُقْرِضُوا اللَّه قَرْضاًحسناً یضاعفکُم و یغْفرْ لَکُم و اللَّه شَکُور حلیم ( تغابن 17

.« اگر به خدا قرض الحسنه دهید آن را براى شما مضاعف مىسازد، و شما را مىبخشد و خداوند شکر کننده و بردبار است »

1)چرا قرض بدون ربا را قرض الحسنه می نامند؟

زیرا قرض دهنده در برابر آن هیچ سود مادي دریافت نمی کند و این عمل تنها براي رضاي خدا صورت می گیرد و عمل صالحی

که براي خدا انجام شود قطعاً حسنه و نیکو است.

2)چه نتایجی براي قرض الحسنه بیان شده است؟

آیه نتایج

18 حدید دست یافتن به پاداش مضاعف و پر ارزش

12 مائده دست یافتن به آمرزش و پوشانده شدن گناهان و بهشت برین

17 تغابن مضاعف شدن پاداش و بخشش گناهان

-3 چه انگیزه اي سبب می شود که برخی بتوانند به راحتی زکات ، خمس و مالیات خود را بپردازد ولی براي برخی

دیگر سخت باشد و از این وظیفه ي دینی سرباز بزنند؟

مواردي که باعث پرداخت خمس و زکات و مالیات می شود:

الف- داشتن ایمان و اعتقاد راسخ و همچنین امید به پاداش الهی در آخرت که قطعاً غیر قابل مقایسه با نعمتهاي دنیوي است.

ب- در صورت عدم پرداخت وجوهات شرعیه ممکن است عبادات انسان مانند غسل وضو و... با مشکل مواجه شود.

ج- پرداخت موارد فوق باعث عمران و آبادي کشور و رفع احتیاجات نیازمندان و تبلیغ دین می شود.

مواردي که باعث عدم پرداخت خمس و زکات و مالیات می شود:

الف- عدم داشتن ایمان و اعتقاد راسخ

ب- بی تفاوت بودن نسبت به جامعه و سرنوشت خویش

-4 نمونه هایی از کارهاي کاذب را نام ببرید و تاثیر آن را بر اقتصاد جامعه توضیح دهید.

فروش مواد مخدر و دخانی – خرید و فروش کالاهاي قاچاق – واسطه گریهاي بی مورد در معاملات

علی پنجشنبه 03 دي 1394 زمان : 16:40 نظرات ()
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • موضوعات
  نظرسنجی
  نظرت درباره سایت؟


  آمار سایت
 • کل مطالب : 549
 • کل نظرات : 620
 • تعداد اعضا : 1420
 • کدهای اختصاصی

  G 3 6

  به سایت آموزشی G36.ir خوش آمدید