جواب فعالیت های نوشتاری درس شانزدهم فارسی هشتم

✅ در این مطلب از سایت با جواب فعالیت های نوشتاری درس شانزدهم فارسی هشتم با شما کاربران عزیز همراه هستیم

 

📗 جواب فعالیت های نوشتاری درس شانزدهم فارسی هشتم به صورت کامل و آپدیت شده با کتاب درسی جدید

 

📗 تاریخ انتشار جواب فعالیت های نوشتاری درس شانزدهم فارسی هشتم / 2022-08-01 20:45:10

 

✅ محتوای نوشته :

 

جواب فعالیت های نوشتاری درس شانزدهم فارسی هشتم

جواب فعالیت های نوشتاری درس شانزدهم فارسی هشتم

حل فعالیت های نوشتاری درس شانزدهم فارسی هشتم

جواب فعالیت های درس 16 فارسی هشتم

پاسخ تمرین های درس شانزدهم فارسی هشتم

جواب تمرین های درس شانزدهم فارسی هشتم

پاسخ خودارزیابی درس شانزدهم فارسی هشتم

جواب گفت و گو درس شانزدهم فارسی هشتم

به نام خدا

جواب فعالیت های نوشتاری درس شانزدهم فارسی هشتم

خود ارزیابی
(صفحه ۱۱۶ کتاب درسی)
1- در بند اول شعر پرنده آزادی، تشبیهها را بیابید.
بند اول شعر پرندهی آزادی = تشبیه محمد به پرنده ای بیمناک

بند اول شعر کودکان سنگ = تشبیه کودکان فلسطینی به مشعل – تشبیه کودکان فلسطینی به مژده و بشارت

2- منظور شاعر از «کودکان سنگ» چیست؟ کودکانی که در فلسطین برای دفاع از خود و کشور خود سلاحی به جز سنگ ندارند و با پرتاب سنگ از خود دفاع می کنند. 

3-نوجوانان فلسطینی برای آزادی سرزمین خود، چه کارهایی می کنند؟ آن ها راه گذشتگان خود را دنبال می کنند وایمان و اعتقاد خود را تقویت کرده و در کنار و دوشادوش بزرگترهای خود با اشغالگران مبارزه می کنند و در این راه از هیچ تلاشی دست نمی کشند.

جواب فعالیت های نوشتاری درس شانزدهم فارسی هشتم

فعالیت های نوشتاری (صفحه ۱۱۷ کتاب درسی)
1- پیشوند «ب» را به ابتدای فعل های زیر بیفزایید و شکل تغییر یافته آنها را بنویسید.
* آمد = بیامد
* افروخته است = بیفروخته است

* افکنده بودند = بیفکنده بودند

۲- در هر یک از جمله های زیر، گروه های اسمی را بیابید و هسته، وابسته ها و نوع هر یک را مشخص کنید.

* هر سخن ارزشمند را پاس بدار        سخن: هسته – ارزشمند : وابسته پسین صفت بیانی

* هر روز، یک شعر زیبا بخوان.        شعر: هسته – زیبا: وابسته پسین، صفت بیانی

* دانش آموزان، چند درخت کاشتند.        درخت: هسته – چند: وابسته پیشین، صفت مبهم

۳- درک و دریافت خود را از این بخش شعر کودکان سنگ» بنویسید.

«وطنی زاده میشود در چشم ها و افقی دیگر، نمایان…».

دنیا تولد ملتی دیگر را می بیند و قدرت مظلومان آشکار می شود.


جواب فعالیت های نوشتاری درس شانزدهم فارسی هشتم

خیلی مخلصیم رفقا 🙂

 

📗 از همراهی شما با سایت درسی از شما سپاسگذاریم امیدواریم مطلب مورد نظر برای شما مفید قرار گرفته باشد