حل قلمرو های درس دوم فارسی دهم

✅ در این مطلب از سایت با حل قلمرو های درس دوم فارسی دهم با شما کاربران عزیز همراه هستیم

 

📗 حل قلمرو های درس دوم فارسی دهم به صورت کامل و آپدیت شده با کتاب درسی جدید

 

📗 تاریخ انتشار حل قلمرو های درس دوم فارسی دهم / 2022-08-01 20:49:15

 

✅ محتوای نوشته :

 

حل قلمرو های درس دوم فارسی دهم

حل قلمرو فکری درس 2 فارسی دهم

پاسخ قلمرو های درس دوم فارسی دهم

جواب قلمرو های درس دوم فارسی دهم

حل قلمرو های درس دو فارسی دهم

پاسخ قلمرو زبانی درس دوم فارسی دهم

حل قلمرو زبانی درس 2 فارسی دهم

به نام خدا


قلمرو زبانی (صفحه ۱۸ کتاب درسی)
1- معنی واژه های مشخص شده را بنویسید. 

حق، انصاف داد (فعل ماضی ساده)

*عشق شوری درنهاد ما نهاد.       فخرالدین عراقی

وجود، درون گذاشت (فعل ماضی ساده)

2- در متن درس، سه گروه کلمه متضاد بیابید.

غم و شادی – نیک و بد – شادان و اندوهگان – حق و باطل – امید و نومیدی – عیب و هنر – ایمن و ناایمن

٣- سه هم خانواده هر واژه را بنویسید.

* حرمت: احترام، محترم، حریم
* مقدار: قدر، مقادیر، مقدور
* مستغنی: غنی، استغناء أغنیاء غنا

قلمرو ادبی (صفحه ۱۹ کتاب درسی)

۱- بهره گیری از «مثل» چه تأثیری در سخن دارد؟

ضمن رونق بخشیدن به کلام و زیبایی سخن، مقصود و هدف خود را روشن تر بیان کرد. از طرفی از طولانی شدن سخن جلوگیری می کند و سبب کوتاهی کلام میگردد که این خود تأثیر را دو چندان می کند.

2- دو ویژگی مهم نشر این درس را بنویسید.

۱) ساده و روان بودن

2) استفاده از جمله های کوتاه
۳) حذف فعل
۴) استفاده از کلمات فارسی


قلمرو فکری (صفحه ۱۹ کتاب درسی)

1- نویسنده، چه کاری را کودکانه می شمارد؟اینکه از پیشامدهای خوب و بد، زود شاد و اندوهگین شدن.
۲- در جمله زیر، نویسنده بر کدام ویژگی های اخلاقی تأکید می کند؟

«اثر غم و شادی پیش مردمان، بر خود پیدا مکن» بلند همتی، داشتن روح بزرگ و مناعت طبع (خویشتن داری) و پنهان داشتن مشکلات و مسائل شخصی خود از دیگران

3- مثل «گندم نمای جوفروش مباش.» آدمی را از چه کاری بر حذر می دارد؟ دو رویی و ریاکاری

۴- برای مفهوم بیت زیر، عبارتی از متن درس بیابید.
«شاد و بی غم بزی که شادی و غم زود آیند و زود میگذرند»
 هر شادی که بازگشت آن به غم است، آن را شادی مشمر و به وقت نومیدی امیدوارتر باشد و نومیدی را در امید بسته دان و امید را در نومیدی.

خیلی چاکریم رفقا امیدوارم به کارتون اومده باشه 🙂

 

📗 از همراهی شما با سایت درسی از شما سپاسگذاریم امیدواریم مطلب مورد نظر برای شما مفید قرار گرفته باشد