پاسخ قلمرو زبانی و قلمرو فکری درس اول فارسی دوازدهم

✅ در این مطلب از سایت با پاسخ قلمرو زبانی و قلمرو فکری درس اول فارسی دوازدهم با شما کاربران عزیز همراه هستیم

 

🌟 پاسخ قلمرو زبانی و قلمرو فکری درس اول فارسی دوازدهم با رعایت نکات نگارشی به صورت کامل و آپدیت شده با کتاب درسی جدید

 

🌟 تاریخ انتشار پاسخ قلمرو زبانی و قلمرو فکری درس اول فارسی دوازدهم / 2022-08-01 20:49:43

 

✅ محتوای نوشته :

 

پاسخ قلمرو زبانی و قلمرو فکری درس اول فارسی دوازدهم

جواب قلمرو فکری درس اول فارسی دوازدهم

حل قلمرو های فارسی دوازدهم

حل قلمرو زبانی فارسی دوازدهم

پاسخ قلمرو های زبانی ادبیات فارسی دوازدهم

جواب قلمرو های درس یک فارسی دوازدهم

قلمرو فکری درس اول فارسی دوازدهم

حل تمام قلمرو های فارسی دوازدهم

جواب قلمرو زبانی درس 1 فارسی دوازدهم

به نام خدا

پاسخ قلمرو های درس یک ادبیات فارسی دوازدهم

پاسخ قلمرو فکری

ا-معنی و مفهوم عبارت های زیر را به نثر روان بنویسید.
عاکفان کعبه جلالش به تقصیر عبادت معترف که: ما عبدناک حق عبادتک.
یکی از صاحبدلان سر به جیب مراقبت فرو برده بود و در بحر مکاشفت مستغرق شده.

۲- مفهوم کلی مصراع های مشخص شده را بنویسید
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند        تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری
چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان            چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟

گر کسی وصف او ز من پرسد        بیدل از بینشان چه گوید باز؟

۳-از کدام سطر درس، مفهوم بیت زیر قابل استنباط است؟

هیچ نقاشت نمی بیند که نقشی برکند وان که دید از حیرتش کلک از بنان افکنده ای

پاسخ قلمرو ها:

۱) گوشه نشینان و متفکران عظمت خداوند به کوتاهی خود در عبارات اقرار میکنند که تو را چنان که شایسته تو است پرستش نکردیم

– یکی از عارفان در حالت تفکر عارفانه قلب خود را از هر چه غیر خدا حفظ کرده بود و دریای کشف حقایق الهی غرق شده بود

۲) نکوهش غافل شدن از یاد خداوند یا یادآوری ضرورت غافل نشدن از یاد خداوند تکیه گاه بودن پیامبر برای پیروانش و نگرانی نداشتن پیروان او با توجه به هدایتگری ایشان حیرت زدگی و تحیر عاشق و عارف

۳) واصفان حلیه جمالش به تحیر منسوب

تهیه کننده مطلب:استاد رضایی

چاکریم رفقا 🙂

 

🌟 از این که با انشاء با موضوع عهد و پیمان با رعایت نکات نگارشی با ما همراه بودید از شما سپاسگذاریم امیدواریم مطلب مورد نظر برای شما مفید قرار گرفته باشد

نظرات در حال حاظر غیر فعال است