پنج نمونه سوال تستی ادبیات فارسی پایه نهم +با جواب

✅ در این مطلب از سایت با پنج نمونه سوال تستی ادبیات فارسی پایه نهم +با جواب با شما کاربران عزیز همراه هستیم

 

📗 پنج نمونه سوال تستی ادبیات فارسی پایه نهم +با جواب به صورت کامل و آپدیت شده با کتاب درسی جدید

 

📗 تاریخ انتشار پنج نمونه سوال تستی ادبیات فارسی پایه نهم +با جواب / 2022-08-01 21:08:43

 

✅ محتوای نوشته :

 

به نام خدا

برای نمایش بر روی ادامه مطلب کلیک کتید

1-کدام بیت ها با هم قرابت(نزدیک بودن)معنایی دارد به جر؟

الف)جهان متفق بر الهیتش ،  فرومانده کنه از ماهیتش

ب)نیابد بدو نیز اندیشه راه    ،   که او برتر از نام و از جایگاه

ج)بری از زاتش تهمت از ضد و جنس   ،   غنی ملکش از طاعت جنس و انس

د)ز نام و نشان و گمان برتر است   ،   نگارنده بر شده گهر است

ه)هر چه راه است گفتی از بن و بار   ،   گفتی او را شریک هشدار

الف) الف،ج،د     ب)ب،د،الف      ج)د،ج      د)ب،ج،د

2-کدام آرایه در بیت زیر وجود ندارد؟

(ستودن ندارد کس او را چو هست  ،  میان بندگی را بباید بست)

الف)جناس      ب)واج آرایی    ج)کنایه     د)تضاد

3-کدام واژه بیت زیر هسته نیست؟

(آفرینش همه تنبیه خداوند دل است   ،   دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار)

الف)آفرینش    ب)همه    ج)که     د)دل

4-با توجه به بیت زیر کدام گزینه وجود دارد؟

(عقل حیران شود از خوشه زرین عنب    ،    فهم عاجز شود از حقه یاقوت انار)

الف)یک قید      ب)سه ترکیب اضافی      ج)یک مسند      د)یک مضارع اخباری

جواب ها

1-گزینه (ب)

2-گزینه (د)

3-گزینه (د)

4-گزینه (ب)

امید وارم به کارتون اومده باشه

 

📗 از همراهی شما با سایت درسی از شما سپاسگذاریم امیدواریم مطلب مورد نظر برای شما مفید قرار گرفته باشد